Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor LOGO hardloop en wandel evenementen


Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a: LOGO: Lopersgroep Geldrop en omstreken

b: Evenement: een hardloop en/of wandel evenement georganiseerd door LOGO

c: Deelnemer: de natuurlijke persoon, die zich op een door LOGO toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

d: Inschrijving: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Inschrijving

 

Artikel 2 Deelname

 

1. Deelname aan het Evenement is alleen mogelijk als je de door LOGO vastgestelde minimumleeftijd hebt bereikt.

 

2. Je kunt slechts aan het Evenement deelnemen indien je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld en indien je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden.

 

3. Je kunt de inschrijving tot uiterlijk de dag voor het Evenement overdragen aan een derde. Het is niet toegestaan een ander in jouw plaats aan het Evenement deel te laten nemen.

 

4. Verzoeken tot annulering van de inschrijving kunnen tot uiterlijk de dag voor het Evenement worden ingediend bij LOGO door een e-mail bericht te sturen naar wedstrijd@logogeldrop.

 

5. Een besluit van LOGO om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

 

Artikel 3 Veiligheid

 

1. LOGO draagt zorgt voor een veilig verloop. De routes zijn duidelijk gemarkeerd en waar nodig staan verkeersbegeleiders op drukke kruisingen.

EHBO is aanwezig bij de start/finish


2. Door LOGO daartoe aangewezen (para-)medisch personeel heeft het recht iemand uit de wedstrijd te halen.

 

3. Achterop het startnummer staat het noodnummer dat de Deelnemer kan bellen als je tijdens de loop in de problemen komt.


4. Je loopt in een uitgestrekt natuurgebieden. Het kan geruime tijd duren voordat hulp beschikbaar is.


5. De Deelnemer is zelf ervoor verantwoordelijk dat hij/zij (sport) medisch gezien fit aan de start verschijnt.


6. LOGO kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden, dan wel het Evenement aan te passen om de veiligheid van deelnemers te waarborgen.


Artikel 4 Portretrecht

1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan LOGO voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 5 Persoonsgegevens

 

1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de LOGO opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door Inschrijving toestemming aan LOGO tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door LOGO of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna LOGO dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door Inschrijving toestemming aan LOGO tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

 

 

Lopersgroep Geldrop e.o.
Zwembadweg 13

5663 PL  Geldrop

‚Äč

info@logogeldrop.nl

Terug naar boven